Posts by rafsanjanoil

روغن موتور(50) 4 لیتری V6000

روغن موتور(50) 4 لیتری V6000

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق با استاندارد ملی ایران با سطح کیفیت...

روغن موتور(50) 20 لیتری V6000

روغن موتور(50) 20 لیتری V6000

SAE 50 V 6000 Km این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق با استاندارد...

روغن موتور 20 لیتری V12000

روغن موتور 20 لیتری V12000

SAE 20 W 50 V 12000 Km این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق...

واسکازین 20 لیتری (85W140)

واسکازین 20 لیتری (85W140)

واسکازین 20 لیتری (85W140) مناسب همه جعبه دنده ها با سطح SAE85W140 و استاندارد API:GL-4

واسکازین 20 لیتری (85W90)

واسکازین 20 لیتری (85W90)

واسکازین 20 لیتری (85W90) مناسب همه جعبه دنده ها با سطح SAE85W90 و استاندارد API:GL-4

واسکازین (85W140) دنده اتومات 1 لیتری

واسکازین (85W140) دنده اتومات 1 لیتری

مناسب جهت استفده در کلیه جعبه دنده های اتومات

روغن موتور 3/5 لیتری CNG/LPG

روغن موتور 3/5 لیتری CNG/LPG

روغن موتور 3/5 لیتری CNG/LPG مناسب برای خودروهای گاز CNG و LPG با سطح SAE 20W50

روغن موتور4 لیتری 10W40) V12000)

روغن موتور4 لیتری 10W40) V12000)

روغن موتور4 لیتری 10W40) V12000) با استاندارد ملی ایران با سطح کیفیت API:SF/CC جهت استفاده در موتور های بنزینی و...

روغن موتور(50) 1 لیتری V6000

روغن موتور(50) 1 لیتری V6000

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق با استاندارد ملی ایران با سطح کیفیت...

روغن موتور(50) 4 لیتری V6000

روغن موتور(50) 4 لیتری V6000

SAE 50 V 6000 Km این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق با استاندارد...