واسکازین شتاب 1 لیتری

Gear oil

SAE 140

مناسب برای مصرف در کلیه جعبه دنده ها

مطابق با استاندارد 2975 ملی ایران

واسکازین 1 لیتر

Comments are closed.