روغن موتور 50 بشکه

SAE 50

V 6000 Km

208liters

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق با استاندارد 585 ملی ایران با سطح کیفیت API:SC/CC جهت استفاده در موتور های بنزینی  و دیزلی سبک در شرکت روغن موتور شتاب تولید شده است .

روغن موتور بشکه

Comments are closed.