روغن موتور 20W50, 3.5 litr

SAE 20 W 50

V 8000 Km

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزونی مناسب مطابق با استاندارد 1343 ملی ایران با سطح کیفیت API:SE/CC جهت استفاده در موتور های بنزینی  و دیزلی سبک در شرکت روغن موتور شتاب تولید شده است .

روغن موتور 20W50

Comments are closed.